Peralihan Kekayaan Warisan dalam Madzhab Syafi`i (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan al-Hadlramiy dalam Kitab ‘Iddat Al-Faridl)

  • Abu Yazid Adnan Quthny Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo
Keywords: Iddat al-Faridl, Fiqh al-mawarits madzhab Syafii

Abstract

Mashdar fiqh al-mawarits lahir dari naqliy-bayaniy (baik yang qath’iy al-dalalah maupun dhanniy al-dalalah dalam al-Quran dan sunah) dan aqliy-burhaniy (ijma’ dan qiyas). Syaikh Said ibn Saad ibn Nabhan al-Hadlramiy hadir merumuskan fiqh al-mawarits dari kedua mashdar al-hukm ini dengan menganut madzhab Syafii dalam bentuk tandhim (rajutan syair) terhadap kitab-kitab turats terkait tema al-mawarits yang disusun para ulama syafiiyah. Mandhumat ‘Iddat al-Faridl memuat kajian pengantar tata kelola tirkah sebelum dialokasikan kepada para ahli waris (sebagai harta waris) kemudian disusul pemamaparan tentang ahli waris berikut hak kewarisannya serta teknis hisab/kalkulasi harta warisan dengan menggunakan teori matematis tradisional.

References

Anshariy, Abu Yahya Zakariya al-. Asna al-Mathalib fi syarh Raudlat al-Thalib. Berut: Dar al-Fikr, tt.

____________. Al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj. Berut: Dar al-Fikr, tt.

Baidlawiy, Muh. Syairaziy al-. Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta’wil Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabiy, 1998.

Bujairimiy, Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar al-. Hasyiyah al-Bujairimiy ‘ala Syarh al-Manhaj. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1950.

Bukhari, Moh. ibn Ismail al-. Al-Jami’ al-Musnad as-Shahih. Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 1997.

Damisyqiy, Musthafa al-Midaniy ad-. At-Tadzhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa at-Taqrib juz-I. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.

Dawud, Sulaiman ibn Asy’as Abu. Sunan Abi Daud. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, tt.

Dimyathiy, Abu Bakar Usman ibn Muhammad Syatha al-. I’anat al-Thalibin ‘ala Hall Alfadh Fath al-Mu’in. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Hadlramiy, Said ibn Saad ibn Nabhan al-. ‘Iddat al-Faridl fi ‘Ilmal-Fara’idl. Jatirogo: Kampoeng Kyai, 2014.

Hishniy, Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-. Kifayat al-Akhyar fi HallGhayat al-Ikhtishar. Damaskus: Dar al-Khair, 1994.

Katsir, Ibn. Tafsir al-Qur’an al-Adhim. Mekah: Dar Thaibah, 1999.

Khallaf, Abd.Wahhab al-. Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Mahalliy, Jalaluddin al-. Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh. Pelestina: Qudus University, 1999.

Majah, Muhammad ibn Yazid Ibn. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiy, tt.

Maraghiy, Ahmad ibn Musshthafa al-. Tafsir al-Maraghiy. Mesir: al-Babiy al-Halabiy, 1947.

Muslim, Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naysaburiy al-. Al-Jami’ al-Musnad as-Shahih. Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiy, tt.

Nawawi, Yahya ibn Syarafuddin al-. Raudlat al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftin. Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991.

____________. Daqai’iq al-Manhaj. Berut: Dar Ibn Hazm, tt.

____________. Al-Minhaj; Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj. Beirut: Dar Ihya’ Turats al-Arabiy, 2000.

Nawawiy, Moh. ibn Umar an-. Marah Labid li Kasyf Ma’n al-Qur’an al-Majid. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

Pratama, L. D., Lestari, W., & Bahauddin, A. (2019). Game Edukasi: Apakah membuat belajar lebih menarik?. At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan, 5(1), 39-50.

Lestari, W., Selvia, F., & Layliyyah, R. (2019). Pendekatan Open-ended Terhadap Kemampuan Metakognitif Siswa. At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan, 5(2), 184-197.

Pratama, L. D., Lestari, W., & Astutik, I. (2020). Efektifitas Penggunaan Media Edutainment Di Tengah Pandemi Covid-19. AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 9(2).

Pratama, L. D., & Lestari, W. (2020). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Matematika. Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, 4(1), 278-285.

Pratama, L. D., & Setyaningrum, W. (2018, September). Game-Based Learning: The effects on student cognitive and affective aspects. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1097, No. 1, p. 012123).

Lestari, W., Pratama, L. D., & Jailani, J. (2018). Implementasi Pendekatan Saintifik Setting Kooperatif Tipe STAD Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Matematika. AKSIOMA: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 9(1), 29-36.

Lestari, W. (2018). Enhancing an Ability Mathematical Reasoning through Metacognitive Strategies. JPhCS, 1097(1), 012117.

Pratama, L. D., & Lestari, W. (2017). Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Performance Task. In Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika UNY (pp. 415-420).

Pratama, L. D., & Lestari, W. (2017, September). Eksplorasi Etnomatematika Petani dalam Lingkup Masyarakat Jawa. In SENATIK 2017.

Qalyubiy, Ahmad Salamah al- dkk. Hasyiyatan li al-Qalyubiy wa Umairah. Berut: Dar al-Fikr, 1995.

Qurthubiy, Syamsuddin al-. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.

Ramliy, Syamsuddin Muhammad ibn Abu Abbas al-. Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Berut: Dar al-Fikr, 1984.

Rif’ah, Abu al-Abbas Najmuddin Ibn al-. Kifayat al-Nabih fi Syarh al-Tanbih. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009.

Shabuniy, Moh. Ali as-. Shafwat at-Tafsir. Kairo: Dar as-Shabuniy, 1997.

Suyuthiy, Jalaluddin al-, dkk. Tafsir al-Jalalain. Kairo:

____________. Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar; Hasyiyah Tafsir al-Baidlawiy. Mekah: Umm al-Qura Univercity, 2005.

____________. Ad-Durr al-Mantsur fi Tafsir bbbi al-Ma’tsur. Berut: Dar al-Fikr, tt.

Syafi’i, Moh. Ibn Idris asy-. Tafsir al-Imam asy-Syafi’iy. Mekah: Dar at-Tammuriyah, 2006.

____________. Ar-Risalah. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1940.

Syairaziy, Abu Ishaq asy-. Al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh. Mekah: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khathib al-. Al-Iqna’ fi Hall Alfadh Abi Syuja’. Berut: Dar al-Fikr, tt.

Tanthawiy, Moh. Sayyid. At-Tafsir al-Wasith li al-Qur’an al-Adhim. Kairo: al-Fajalah, 1998.

Thabariy, Abu Ja’far. Jami’al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. Mesir: Mu’assas ar-Risalah, 2000.

Turmudziy, Muhammad ibn ‘Isa. Sunan at-Turmudziy. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975.

Zamakhsyari, Mahmud ibn ‘Amr az-. Al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq Ghawamid at-Tanzil Juz. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1986.

Zuhailiy, Muh. Musthafa Wahbah az-. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.

____________. At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998.

Published
02-07-2020
How to Cite
Abu Yazid Adnan Quthny. (2020). Peralihan Kekayaan Warisan dalam Madzhab Syafi`i (Studi Pemikiran Syaikh Said Ibn Saad Ibn Nabhan al-Hadlramiy dalam Kitab ‘Iddat Al-Faridl). Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam, 6(2), 98-110. https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i2.345
Abstract views: 281 , pdf downloads: 634