Sejarah dan Tipologi Tarekat dalam Pandangan Tasawuf dan Makrifat

  • Miftakhur Ridlo
Keywords: tarekat, tasawuf, makrifat

Abstract

Tarekat adalah salah satu fenomena sejarah yang menarik untuk di kaji. Karena dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, andil tarekat rupanya tidak kecil.Seperti tarekat Sanusiyyah di Libya yang berjasa mengusir penjajah Italia di bawah pimpinan Um

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdusshomad, Muhyiddin. Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi. Surabaya: Khalista,2008
Islam, M. H. (2017). Tolerance in Persepective Of Qur’an And Bibel (Comparative Analysis of Religious Tolerance in Diverses Community). Humanistika, 3(2), 45-58.
Jamil,M.Muhsin Tarekat dan Dinamika Sosial Politik: Tafsir sosial Sufisme Nusantara, Yogyakarta: Pustaka pelajar,2005
K. Ali, A Study of Islamic History, Delhi : Idarat Adabi. 1990
Kurdy (al), Amin. Tanwir Al-qulu>b Fi mu’a>malati Allam Al-ghuyu Mahmud, Abdul Halim. Al-mundid min Al-dalal: Dirasat Wa abhas An Tasawuf Misr : Dar Al-kutub Al-misriyah.t.th.
Mustofa , A. Akhlak Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia.1999
Islam, M. H. (2019, November). Model Pendekatan Halaqotul MuAllimin Al-Islamiyah dalam Membentuk Kepribadian Yang Rahmatan Lil Alamin Sebagai Identitas Kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3, No. 1, pp. 491-503).
Islam, M. H. (2020). TOLERANCE LIMITATION IN FACING RELIGIOUS DIVERSITY BASED ON THE TEACHING OF ISLAM. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1), 1-13.
Nasution, Harun. Thoriqot Qadiriyah Naqsyabandiyah : Sejarah, Asal-usul dan Perkembangannya, Tasikmalaya: IAIIM, 1990
Supriana dan M.karman. Materi pendidikan Agama Islam.Bandung: Rosda,2004
Published
05-07-2020
How to Cite
Ridlo, M. (2020). Sejarah dan Tipologi Tarekat dalam Pandangan Tasawuf dan Makrifat. HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman, 6(2), 139-153. https://doi.org/10.36835/humanistika.v6i2.366
Section
Articles